th_v47EbUFmb3YUcVoY8PA6rHKXUVKYvLTmf2ngJ4fV7Td85SbeX details

SpendTx

block_hash mh_95h3P5qyYmoCUeMXjV8fYA7xEViRqCwptGACpU1pjsku6yT1G
block_height 137971 61674 blocks confirmed
hash th_v47EbUFmb3YUcVoY8PA6rHKXUVKYvLTmf2ngJ4fV7Td85SbeX
signatures sg_MEss4unQPPHMx3RCYqxvaSJkyvX7fXtZ7Jm1Vc2bLyG2dPFyf4cb5TaHnivFfXmWrmFJ5ZUo2ZLMU9Y5jih4cVfZQUzjg
Tx
amount 2.0E-14 AE(20000 ættos )
fee 0.000019320000000000 AE(19320000000000 ættos )
nonce 244793
payload ba_MTM3OTcxOmtoXzJZbVBYanV3dmQzNVNYM0NiYnVDVFZEeVlMM2VGVFZ4SHFhUERoZGoyR2REb29mY1ZKOm1oX3BQdmljWVhHV1d5d1VtcjhjVWF5SlRTNUZwN0pRbXVOMkxBTnFBdFhaRldqdVVQZGY6MTU2ODI1NzgwOIRtMy8=
(Decoded:
)
recipient_id ak_KHfXhF2J6VBt3sUgFygdbpEkWi6AKBkr9jNKUCHbpwwagzHUs
sender_id ak_KHfXhF2J6VBt3sUgFygdbpEkWi6AKBkr9jNKUCHbpwwagzHUs
ttl 137981
type SpendTx
version 1