th_gv3ammknEEYLfu6NmcB8QbnsLSvt2paRnLWtjE4mjJSFEBnUy details

SpendTx

block_hash mh_2jUMdUhhNrVGsFt9BfSkf7xQfUzkqHv2HRpV8HtTVTbokYr2h8
block_height 137971 65089 blocks confirmed
hash th_gv3ammknEEYLfu6NmcB8QbnsLSvt2paRnLWtjE4mjJSFEBnUy
signatures sg_5QqXXq1k1nZxBuUfqb8qxTGpGxMXAZ7PgtXoju6UR7b7gtgUwEi8wUWkiua9udnqH4Axpf5mPYfTcZs4Ho2kYQTrEdR7B
Tx
amount 2.0E-14 AE(20000 ættos )
fee 0.000019340000000000 AE(19340000000000 ættos )
nonce 244792
payload ba_MTM3OTcxOmtoXzJZbVBYanV3dmQzNVNYM0NiYnVDVFZEeVlMM2VGVFZ4SHFhUERoZGoyR2REb29mY1ZKOm1oXzJURnRDS0t2UjZZRXFLaHlWNFVWUWIzM3RTVDU5c0w1MUZFbnpmdUJjcTM3d0VUVFBUOjE1NjgyNTc3OTi/kISV
(Decoded:
)
recipient_id ak_KHfXhF2J6VBt3sUgFygdbpEkWi6AKBkr9jNKUCHbpwwagzHUs
sender_id ak_KHfXhF2J6VBt3sUgFygdbpEkWi6AKBkr9jNKUCHbpwwagzHUs
ttl 137981
type SpendTx
version 1