th_2quLoYjqJrX9mqcoFxhjwsX4fRQsNHEHWgiBZwiBG7QShx1vok details

SpendTx

block_hash mh_2qZhydpdTCxFWZHYNk4xTVXQZsn5xstKyE2T8UCKZubJCh3FuH
block_height 138009 65173 blocks confirmed
hash th_2quLoYjqJrX9mqcoFxhjwsX4fRQsNHEHWgiBZwiBG7QShx1vok
signatures sg_Z9H3bkPRBXuQH3Mce56rBnPgdDg3ys8w2WaWdednEHqeUno8UaKzAreXgA275yohq8dvA3R2uRFJJdsj39QPZeQxoausz
Tx
amount 2.0E-14 AE(20000 ættos )
fee 0.000019300000000000 AE(19300000000000 ættos )
nonce 245473
payload ba_MTM4MDA5OmtoX3Q3djhtb1RONmE5enNrdTM2dllReEdWOWp0d1c4ZUJWdWJVUDFRYVlHWVJDam9nU1U6bWhfNWJUM3hrR2pkZUJuQWVEelV6clhQektnRFAyQkVZRUJBeDdWYkM1ZUxvdkxtM2V1UToxNTY4MjY0ODkzKHThmA==
(Decoded:
)
recipient_id ak_zvU8YQLagjcfng7Tg8yCdiZ1rpiWNp1PBn3vtUs44utSvbJVR
sender_id ak_zvU8YQLagjcfng7Tg8yCdiZ1rpiWNp1PBn3vtUs44utSvbJVR
ttl 138019
type SpendTx
version 1