th_2bj9o45VRhq5k4WUPQpVqaPQBcbfqAyCAKcXGYaTcGqpVPyEy8 details

SpendTx

block_hash mh_2NQzVY3zC8KtQ62Da1SzsBBUirtaxpjZEPWGzrcWAQhAxHwv36
block_height 137906 61780 blocks confirmed
hash th_2bj9o45VRhq5k4WUPQpVqaPQBcbfqAyCAKcXGYaTcGqpVPyEy8
signatures sg_Ntdd4TMKmLSfigzYdisXm7Z2Yj5RQq8Yfk2dyg1zKGtYhDDH4V4aP54zBygf7og7MDJ9vw1KBqH4K6DmfPhecsmTampxb
Tx
amount 2.0E-14 AE(20000 ættos )
fee 0.000019300000000000 AE(19300000000000 ættos )
nonce 243755
payload ba_MTM3OTA2OmtoXzlYVHJKSGI1RmdjbU5DZllIQlpIa3VoNlhjNHhySmU2aHBvc2E3b1BkZnJ2OHpKUWg6bWhfOVlTUmZmY0pNd0plWG9ya01ORnhOTGsyODhkd0h6Z0VoWVhIUFNwdUdBYUg1aDd4ZToxNTY4MjQ2MDI3ctgkxg==
(Decoded:
)
recipient_id ak_wTPFpksUJFjjntonTvwK4LJvDw11DPma7kZBneKbumb8yPeFq
sender_id ak_wTPFpksUJFjjntonTvwK4LJvDw11DPma7kZBneKbumb8yPeFq
ttl 137916
type SpendTx
version 1