th_2SDvYo7ivUVEBEVX2Z7KUm5EmFJQtNHm7sZekC9WNyeyT31VrZ details

SpendTx

block_hash mh_4fgQWKikfYRR5obkCwRZvuHswTPuY1iVm9yD9zT8gPfRY59QU
block_height 137969 61653 blocks confirmed
hash th_2SDvYo7ivUVEBEVX2Z7KUm5EmFJQtNHm7sZekC9WNyeyT31VrZ
signatures sg_8PKYcDieVnaqzH5NubpGXvtEFuKhEBJ9YSKoN4azFLjhHq5uWk2J6txvctBLbXLZegm3diBiJuKbftyE8Kx3jfZocT6xz
Tx
amount 2.0E-14 AE(20000 ættos )
fee 0.000019320000000000 AE(19320000000000 ættos )
nonce 244757
payload ba_MTM3OTY5OmtoXzJOeVd4WHBpWU5ZV2UxQ2pXZFoxSjNDVHZyMVFoc1VBc2YyV1RjeHEzRDlnZlpMTHFtOm1oXzJWNzl0RFhFOGpaWFE3ZFBKeFp0YXFTUERLbkRlQUQ5V3hVM1pEYTF5RFhDODZDVmM6MTU2ODI1NzQ0NnzWgMY=
(Decoded:
)
recipient_id ak_KHfXhF2J6VBt3sUgFygdbpEkWi6AKBkr9jNKUCHbpwwagzHUs
sender_id ak_KHfXhF2J6VBt3sUgFygdbpEkWi6AKBkr9jNKUCHbpwwagzHUs
ttl 137979
type SpendTx
version 1