kh_2qDPmTsvRfMrtd77AZJ2WWvBDyuHdn1DHz329v8Btyf5wkKwQH Details of the block