kh_2XKb7uwW3rbGzQ43CcomVBZnCBMmsXk9VLXYaPEVNuT1G7Jnx3 Details of the block