kh_8G9EBn38V6RabU9hRFMtN4EKTjsyRDVZ4cvTwFWyFCjS5z49q Details of the block