kh_oFrwUY6xn3pwKPtKjNSUrfz5N72voLbGjJ1sJPitsYWRCog1h Details of the block