kh_2bs3Chg21fnfmLEXKeyZmHmqeWeS24za6bGNxhGwYi7MsrnefT Details of the block