kh_28rgfNLpUxdsdDv5amawcZgfxFzVhzLFuNf2sDVyoMgm67LWKW Details of the block