kh_2UeNEqgoenTZfWfeYmKk5QLumkWghHLQ49MkbbTGkWJPU4Q26v Details of the block