kh_VTFdUqbYZ4Xp8VLdAEvgMyjfkSKmGx42bkygRwDYJ19b74Wop Details of the block