kh_22mD7pXo72po1EVDcWUbYYGZ3upe9gLuKUVzhuRqmgNTJFBNDu Details of the block