kh_26UsYokmagozncmZVEMQVHU88XJfETPrV4wwVkHERecZ1ebqh6 Details of the block