kh_SynKVTgkoWukJaEXJpWQNBNAnG9KSBysnSRMxQ19tyhLrsFCy Details of the block