kh_21vVFWyxDU7HJEd8HnDejLGdVujrNL3B59Vie4mFbg8zoTxqv7 Details of the block