kh_2uooosKtZMQ1itybPjGbYZGNDVXrdzfmgsJ7fVFV1y8kiDLbpY Details of the block