th_soBALoLSsmhxXZoK3LxKAwskCYZTE1uyxkA5KhdqAdvVqhcdK details

SpendTx

block_hash mh_2Saz4Zrttb4syesJxG1fESVB1JmsEAMTt43XSCXnVbqEL8bbqr
block_height 137906 61796 blocks confirmed
hash th_soBALoLSsmhxXZoK3LxKAwskCYZTE1uyxkA5KhdqAdvVqhcdK
signatures sg_S5GsCRwARdBmKi8yt9s495UAgJQbzSySThCJJiKc4LhwYLH12CkdU39dSt4WE8ut5r1s5WJeDUWY9sk8LB8Y67o8paXKa
Tx
amount 2.0E-14 AE(20000 ættos )
fee 0.000019300000000000 AE(19300000000000 ættos )
nonce 243754
payload ba_MTM3OTA2OmtoXzlYVHJKSGI1RmdjbU5DZllIQlpIa3VoNlhjNHhySmU2aHBvc2E3b1BkZnJ2OHpKUWg6bWhfSlp6d2p6YWI2Z3pXWGs3ZERHMkNOd3JUckx1c2ZhQ2VxNEdEOGlybktTVE5QRkQyWjoxNTY4MjQ2MDE3OCNTng==
(Decoded:
)
recipient_id ak_wTPFpksUJFjjntonTvwK4LJvDw11DPma7kZBneKbumb8yPeFq
sender_id ak_wTPFpksUJFjjntonTvwK4LJvDw11DPma7kZBneKbumb8yPeFq
ttl 137916
type SpendTx
version 1