th_qgxDHfsHThmamTHRMiv4R2tFxdHwpjQvT1sJhLyV9UzvQnLHM details

SpendTx

block_hash mh_2i4hCG3Bgr4JxfZx16s6vmyRtV7Z1bguPvJJbG5tQSy3gZtsL4
block_height 137971 61650 blocks confirmed
hash th_qgxDHfsHThmamTHRMiv4R2tFxdHwpjQvT1sJhLyV9UzvQnLHM
signatures sg_RbcBB2nEf2Zyumhq54WmRdiogFnSbzmGevC4uBwTcByVrN7hDrGdgzqm1NaYTkdthktMR7Q77TMXPL5S9pe51FhdhLEVw
Tx
amount 2.0E-14 AE(20000 ættos )
fee 0.000019340000000000 AE(19340000000000 ættos )
nonce 244784
payload ba_MTM3OTcxOmtoXzJZbVBYanV3dmQzNVNYM0NiYnVDVFZEeVlMM2VGVFZ4SHFhUERoZGoyR2REb29mY1ZKOm1oXzJ2dkNHUzR0enBEeEFGcEp4VVk4eFp5Qm5HYW1adWRWaGdwc3UyeWdTZnhqN0ppdXZLOjE1NjgyNTc3MTg/pDP4
(Decoded:
)
recipient_id ak_KHfXhF2J6VBt3sUgFygdbpEkWi6AKBkr9jNKUCHbpwwagzHUs
sender_id ak_KHfXhF2J6VBt3sUgFygdbpEkWi6AKBkr9jNKUCHbpwwagzHUs
ttl 137981
type SpendTx
version 1