th_ibFMuvLhMxehdcXo3GTLzhDkhvkvUoSY1HMrAV255PcfxbqFa details

SpendTx

block_hash mh_2gC8wfmQDjKSmDonyDL3C9ESFtjSjiiYAPfb3YfyFxMvfKZHGP
block_height 138104 63945 blocks confirmed
hash th_ibFMuvLhMxehdcXo3GTLzhDkhvkvUoSY1HMrAV255PcfxbqFa
signatures sg_8KPdHZ1eQkfLeWXojowTDEVGjk9VaS4RnRceRLFJsVJPdQsPDSTwB7YuH7NxG2PxYHR7MM5F2fcCB9yDKDi8YALxvrFRW
Tx
amount 2.0E-14 AE(20000 ættos )
fee 0.000019320000000000 AE(19320000000000 ættos )
nonce 247146
payload ba_MTM4MTA0OmtoX1ZRanZRWFJCTmFGNmtMTWdNUXV4V3FOWDJlZ01iVXV1ZXNTdkdLeWNwTDN0U2VHY2I6bWhfMmg4TFhHM2FrMXdLODhQQVg4a2pSUXhHbXNzbkhRN1UyaDdHWkhhWlJFcTE4dFlxbm06MTU2ODI4MTQ0MTQCIE8=
(Decoded:
)
recipient_id ak_KHfXhF2J6VBt3sUgFygdbpEkWi6AKBkr9jNKUCHbpwwagzHUs
sender_id ak_KHfXhF2J6VBt3sUgFygdbpEkWi6AKBkr9jNKUCHbpwwagzHUs
ttl 138114
type SpendTx
version 1