th_2gi1A9qEGUNcuzfC4H953VbbHuyJSmD5wWhQakvoJvF71UJkZ1 details

SpendTx

block_hash mh_LDmsn9PQrmZ84eihSo33xrfpYiH9w6tU7cCprH46WPQZSoZjw
block_height 137969 61652 blocks confirmed
hash th_2gi1A9qEGUNcuzfC4H953VbbHuyJSmD5wWhQakvoJvF71UJkZ1
signatures sg_J177YBt14ZhCq31Mirw7svUKCZo2PvHrPsUuVWYaXqX6m1sZ4LokZmJKcrpFyAUfe6ibgAfeF5LjKGVDqfxsyRWAp9ehr
Tx
amount 2.0E-14 AE(20000 ættos )
fee 0.000019340000000000 AE(19340000000000 ættos )
nonce 244750
payload ba_MTM3OTY5OmtoXzJOeVd4WHBpWU5ZV2UxQ2pXZFoxSjNDVHZyMVFoc1VBc2YyV1RjeHEzRDlnZlpMTHFtOm1oXzJpaVJVZmFZV2g1VEFWZkFWcEtpajR3TGg4b2d1aUVaR1NoVTJjM3MyMktFYWt5RmdSOjE1NjgyNTczNzYIeggk
(Decoded:
)
recipient_id ak_KHfXhF2J6VBt3sUgFygdbpEkWi6AKBkr9jNKUCHbpwwagzHUs
sender_id ak_KHfXhF2J6VBt3sUgFygdbpEkWi6AKBkr9jNKUCHbpwwagzHUs
ttl 137979
type SpendTx
version 1