th_2NScHNvEGSz7o8VATRUhrsmCgVcReUCcEJLrHMHtRHM5QDygyX details

SpendTx

block_hash mh_HVdrLdEreXHxhHBZZKFXVP61uqHnQpWfrVuKsxkWYjoCJEMcx
block_height 138010 61620 blocks confirmed
hash th_2NScHNvEGSz7o8VATRUhrsmCgVcReUCcEJLrHMHtRHM5QDygyX
signatures sg_PdwoQQSLKxAyM1VUo2BLNwyojtfCvgBojvL6XcbxqnfDkB4urNatVA5zMJXhWBES95KWFeEkfVKf7LQuMWtnApzL58pWB
Tx
amount 2.0E-14 AE(20000 ættos )
fee 0.000019340000000000 AE(19340000000000 ættos )
nonce 245497
payload ba_MTM4MDEwOmtoXzJIVEE4M1RVYzJNcjhVNXZ4ODRHN3JaYUwzd0R3R1lVRHBOUngyWUFaQWlFVW1aZzdTOm1oXzJWYlJYNkZ6THZMRVVHR0s2NWFZMVRWajJiM3RQV3hzRU5tUkZHR21LdmJHVnZBTlQ2OjE1NjgyNjUxMzTBg0Yj
(Decoded:
)
recipient_id ak_zvU8YQLagjcfng7Tg8yCdiZ1rpiWNp1PBn3vtUs44utSvbJVR
sender_id ak_zvU8YQLagjcfng7Tg8yCdiZ1rpiWNp1PBn3vtUs44utSvbJVR
ttl 138020
type SpendTx
version 1