th_2ADEyrBgnTPWazPncvnHUf2vmwQHakToVrNuKjofeeFazwoAeZ details

SpendTx

block_hash mh_27Aj9xz62bVpLbCQZV6nd3zEa98c3Mdm6SbYJTpMf6Ek24J4VZ
block_height 137971 65064 blocks confirmed
hash th_2ADEyrBgnTPWazPncvnHUf2vmwQHakToVrNuKjofeeFazwoAeZ
signatures sg_8j8LXG6JKLUMdpfFcgBmKjjq7Dahya1rn7caBUsWDdvx96epjqmtofdWSQ3z97HM8SKZbnP8ux543XLQ4L7tEZVH1WdGU
Tx
amount 2.0E-14 AE(20000 ættos )
fee 0.000019320000000000 AE(19320000000000 ættos )
nonce 244791
payload ba_MTM3OTcxOmtoXzJZbVBYanV3dmQzNVNYM0NiYnVDVFZEeVlMM2VGVFZ4SHFhUERoZGoyR2REb29mY1ZKOm1oX0d5V1E0ZVlVUWNkZ3dmcHlQQmFSY0V0Y29TM2VTVzJwU0xUWnkyWUViWThhd1FWc3o6MTU2ODI1Nzc4ODfopZ0=
(Decoded:
)
recipient_id ak_KHfXhF2J6VBt3sUgFygdbpEkWi6AKBkr9jNKUCHbpwwagzHUs
sender_id ak_KHfXhF2J6VBt3sUgFygdbpEkWi6AKBkr9jNKUCHbpwwagzHUs
ttl 137981
type SpendTx
version 1