th_23TDsKrbHmvnsATdAKLVEuDn9f7FK2GgcHiv6XpYZFzmPSSTow details

SpendTx

block_hash mh_dQEt5XVmYtHnUQaJEECkL4g5tF3kNGbeRwQhWoDdcYvWCk1p1
block_height 124431 160404 blocks confirmed
hash th_23TDsKrbHmvnsATdAKLVEuDn9f7FK2GgcHiv6XpYZFzmPSSTow
signatures sg_GxUTz29bZvtkQXX442zdvK3m32631F1uEXYYUgdwoKZGDZ2JNnLdPepLYdZoRJvRnQWbENsxUpwory7yu2BoWVonkH4B4
Tx
amount 2.0E-14 AE(20000 ættos )
fee 0.000019280000000000 AE(19280000000000 ættos )
nonce 1240
payload ba_MTI0NDMxOmtoX3JHeEhxWDlIdHNQR1UyQWgyalNDVUpkUUdyTDZIQVpuZHdmQmsxZ25uVXFqdWpDMjk6bWhfenRkWWpSdUJUWjNDa3Zid0M2SEtQZVFZZjVDVUVyZ2NmTkdwcTVMQnRKOWpkTUdObjoxNTY1ODExMDE2FQJusw==
(Decoded:
)
recipient_id ak_wTPFpksUJFjjntonTvwK4LJvDw11DPma7kZBneKbumb8yPeFq
sender_id ak_wTPFpksUJFjjntonTvwK4LJvDw11DPma7kZBneKbumb8yPeFq
ttl 124441
type SpendTx
version 1