kh_oM49VyoK7c3QCZPP7GPzWxNsPsm7eKBnoYJ7Sr62FhWfDHkaQ Details of the block