kh_2vP2V6vBA8rAWvGJi2bjeGru7WDx44dwPoCydqfBESMkYXHr5q Details of the block