kh_RyXUYGkyxvFa3aYsVkGp6bPkHZxdU9v66Ptijowbqt6o7xXGC Details of the block