kh_2tLjzHLyBa1LZrwfAkHwaQLe9urkN6ukf93DZo9wyXqsesJ38y Details of the block