kh_hdw8DBftfmjxoMpbEf44zhRhog43xyCuBRuJez9YP9tUkMV79 Details of the block