kh_RUGFXnxpzZxZBNGrAkgFr8KSu4VGYKZ8f9RQ67GAy4XXBFY9t Details of the block