kh_2hTUaL5UUgAP9UYFd3xFSYYy3r83v7vxUNyegjbEUYdGWp6VC9 Details of the block