kh_REkfrMnPW6kH96PWqryWoXdMLsYzqW3gDbcCmTP2V5wrviy5v Details of the block