kh_dWko9Jygq8HUtxPB48zzhggXZ4YX1ARtU9SfrJTKX57eia867 Details of the block