kh_yzFyG3xepEEFuGqyobmFzThN2V9LqEbtjHeMbJHWEukiRnty3 Details of the block