kh_2BppJQXXhJnb36YY9BJZh1Yuv5vyhJLWKrNrxtzNEV4BTmRiS9 Details of the block