kh_2tPtD91KptpNn4KTo7wsh9mFNvt1ehaEXfVfSQXy1iWbpM5ZMe Details of the block