kh_2YtHG6SasHpzW9KuDf8wNcRcYhHwQyndrZXdS6f14GvyNrKbhi Details of the block