kh_22DnML5fzQ858eLMmNe5FC4Yy8Ki1CrHK3VGbYkXaR2uVCZ7LT Details of the block