kh_2vHKKEFUGajQ7LrWzUQFnXvNB2V98huBTCJ2yCcPeuShg34tbD Details of the block